Masz wydaną interpretację na IP BOX? Sprawdź czy Cię chroni w razie kontroli urzędu – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Masz wydaną interpretację na IP BOX? Sprawdź czy Cię chroni w razie kontroli urzędu

Proponowane zmiany w CIT od 2023
25 lipca, 2022
Czy ryczałt 8,5% dla podatników świadczących usługi informatyczne jest możliwy?
11 sierpnia, 2022
Show all

Masz wydaną interpretację na IP BOX? Sprawdź czy Cię chroni w razie kontroli urzędu

Autor: Agnieszka Zachorska

Nie każda wydana interpretacja daje Ci całkowitą ochronę w razie kontroli. Programiści występują o taką, jeśli chcą stosować obniżoną 5% stawkę podatku dla dochodów z ip box.

Jednak, w celu zastosowania preferencyjnego opodatkowania dochodów trzeba spełnić szereg warunków.

Wskażę Ci trzy zasady, które powinna zawierać Twoja interpretacja, aby dawała Ci maksymalną ochronę w razie kontroli urzędu skarbowego:

  • Prace podejmowane w ramach działalności badawczo-rozwojowej

Wykonując czynności programistyczne zwykle wykonujesz pracę twórczą, indywidualną i wykorzystujesz swoją wiedzę do tworzenia nowych zastosowań.

Jeśli chcesz zastosować ulgę ip box takie czynności powinny mieć charakter działalności badawczo-rozwojowej. Jak stwierdzić, czy to co robisz ma charakter prac badawczo- rozwojowych? Definicja tego pojęcia zawarta jest w ustawie o podatku dochodowym. Oznacza ona, działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe (zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce) podejmowaną w sposób systematyczny. Problem polega na tym, że definicja z ustawy podatkowej odwołuje się do pojęć z innych (pozapodatkowych ustaw).

Składając wniosek o wydanie interpretacji szczegółowo powinieneś/powinnaś opisać zakres wykonywanych przez siebie czynności ze wskazaniem na czym one polegają, czy prowadzone w sposób systematyczny, czy mają twórczy charakter. Jeśli jesteś przekonany/a, że charakter tych prac spełnia warunki do uznania je za działalność badawczo-rozwojową, nie ma problemu, ale w razie kontroli urzędu będziesz musiał/a tę kwestię udowodnić. Jeśli Twoja interpretacja prawa podatkowego ma dać Ci ochronę prawną to organ podatkowy na podstawie wskazanego przez Ciebie opisu stanu faktycznego powinien stwierdzić czy prowadzisz bądź nie działalność badawczo-rozwojową. Działalnie organu interpretacyjnego ma zmierzać do oceny prawnej stanu faktycznego przedstawionego przez składającego/cą wniosek.

Jak to wygląda w praktyce? Niestety, nie optymistycznie.

Wyroki sądów administracyjnych  (zob. Wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2022 r. sygn. II FSK 1017/21, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2022 r. sygn. I SA/Gd 1753/21,  wyrok NSA II FSK 771/21  z dnia 20 października 2021 r., wyrok WSA z dnia 18 lutego 2021 r., o sygn. akt I SA/Rz 67/21 i wiele innych) wskazują, że praktyka urzędów polega na „przerzucaniu” oceny prawnej na wnioskujących. Zwykle urzędy wzywają składającego/cą wniosek do uzupełnienia braków pisma, poprzez udzielenie odpowiedzi na zadane pytania: typu czy w ramach swojej działalności prowadzi Pan/Pani samodzielnie badania naukowe lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce?  Bądź wprost: czy charakter wykonywanych przez Pana/Panią czynności spełnia jest działalnością badawczo-rozwojową?

Jeśli odpowiesz na to pytanie wprost, organ również udzieli odpowiedzi: skoro podatnik twierdzi, że charakter wykonywanych przez niego czynności to działalność badawczo-rozwojowa to spełnia warunki do zastosowania ulgi ip box (bo sam tak twierdzi). Taka interpretacja w zasadzie mało co Ci daje, skoro sam stwierdziłeś w stanie faktycznym ze prowadzisz taką działalność to organ dał ci odpowiedź typu: skoro twierdziłeś/aś, że pada deszcz, to nie bądź zaskoczony/a, że jest mokro.

  • Autorskie prawo do programu komputerowego jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej

Podejmujesz się różnych prac programistycznych, tworzysz kody źródłowe, tworzysz aplikacje czy moduły, zapewne zatem możesz stwierdzić czy wytwór twojej pracy to program komputerowy. Ale czy na potrzeby uzyskania interpretacji, warto?

W tym miejscu warto posłużyć się stanem faktycznym przedstawionych w najnowszych wyroku (NSA II FSK 1017/21), w którym to wnioskodawczyni zajmowała się masową wysyłką deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych. W celu uproszczenia procesu przekazywania deklaracji, rozwinęła zestaw makr w określonej aplikacji, umożliwiający automatyzację procesu przekazu danych do urzędu. Wnioskodawczyni  napisała kody makr samodzielnie bez jakiejkolwiek ingerencji czy ograniczenia strony twórczej przez innych podmioty.  Zapytała organ, czy makra stanowią autorskie prawa do programu komputerowego i czy podlegają ochronie prawnej? Sprawa zakończyła się przed NSA, albowiem organ podatkowy odmówił wydania interpretacji żądając od Wnioskodawczyni stwierdzenia czy to co stworzyła jest programem komputerowym. NSA odmówił racji organowi uznając, że to rolą organu jest ocena prawna opisu stanu faktycznego. Wnioskodawczymi po to złożyła wniosek o wydanie interpretacji, bo miała wątpliwości w tym zakresie. Ustawa podatkowa uzależnia zastosowanie ulgi ip box od spełnienia szeregu warunków odwołując się do pojęć z innych dziedzin prawa. Nie jest rolą podatnika, by to on dokonywał sam oceny prawnej (czyli możliwości zastosowania ulgi ip box) jeśli ma wątpliwości w tym zakresie.

Warto zatem powalczyć o ocenę stanu faktycznego z organem, bo taka interpretacja a wówczas wartość w postaci ochrony. Nie będziesz musiał/a w razie kontroli dowodzić tego co masz już stwierdzone w interpretacji, jeśli faktycznie organ podejmie się tej oceny a nie jak w powołanych przykładach odmówi jej wydania albo co gorsza wyda Ci pozytywną interpretację, ale jak sam wskażesz (w zasadzie ocenisz) w opisie stanu faktycznego, że spełniasz warunki do zastosowania ulgi.

  • prowadzona odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja, w której wyodrębnia się każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej i która pozwala na ustalenie przychodów, kosztów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnienie kosztów, przypadających na każde ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu

Przepisy nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box. Ewidencja ma być prowadzona w taki sposób, aby umożliwić prawidłowe wyliczenie ulgi w rozliczeniu rocznym. Jej forma pozostaje w Twojej gestii.

Organy z kolei często uzależniają prawo do skorzystania z ulgi ip box, od ewidencji prowadzonej na bieżąco tj. od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej i w sposób systematyczny. Taki warunek nie jest zawarty w przepisach ustawy, co zresztą potwierdzają również wyroki sądów administracyjnych (por. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp., I SA/Go 79/21).

Wobec tego, wystarczy, że we wniosku o wydanie interpretacji wnioskujący opisze, że prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, w sposób pozwalający na wyodrębnienie każdego prawa własności intelektualnej, na ustalenie przychodów, kosztów i dochodu przypadających na każde prawo, na ustalenie łącznego dochodu z praw w sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno prawo. Sądy przyznają wnioskującym rację (por. wyrok WSA w Szczecinie z 12 maja 2022 r. sygn I SA/Sz 121/22).

Jeśli odpowiesz na pytania organu, że prowadzisz ewidencję w sposób systematyczny, na bieżąco od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej, to powinieneś/aś taką prowadzić, w przeciwnym wypadku, opis stanu faktycznego nie jest zgodny z rzeczywistością i taka interpretacja Cię nie chroni w razie kontroli.

Reasumując, występując z wnioskiem o wydanie interpretacji w zakresie ulgi ip box, warto przemyśleć, jak cenną tę interpretację chcesz uzyskać. Nigdy zasada „sztuka dla sztuki” się na dłuższą metę nie sprawdzała, a w tym przypadku, Twoja meta to okres 5 lat wstecz, do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zatem wyścig jest długi, warto mieć na uwadze, żeby nie skończył się kontuzją po drodze…..

Powodzenia!

W Kancelarii Pietrusiński jasno wyjaśniamy jaka interpretacja da największą ochronę i nie idziemy na skróty.  Chcesz uzyskać naprawdę dającą Ci ochronę interpretację podatkową zleć to Kancelarii Pietrusiński.  Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.