Proponowane zmiany w CIT od 2023 – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Proponowane zmiany w CIT od 2023

Zapraszamy na blog o kontrolach podatkowych WygrajZFiskusem.pl
4 czerwca, 2022
Masz wydaną interpretację na IP BOX? Sprawdź czy Cię chroni w razie kontroli urzędu
28 lipca, 2022
Show all

Proponowane zmiany w CIT od 2023

autor: Agnieszka Zachorska – starszy konsultant podatkowy w Kancelaria Pietrusiński

Przed nami tworzą się nowe zmiany, które zasadniczo wejdą w życie z początkiem 2023 r.

Poniżej najważniejsze ze zmian:

 • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym;

Projekt przewiduje zawieszenie stosowania przepisów a także zmianę stosowania polegającą na:

 • podwyższeniu, do 2%, wskaźnika rentowności i zmianie metodologii jego wyliczania
  poprzez wyłączenie:
 • z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu,
 • z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej ,
 • z kosztów uzyskania przychodów wzrostu wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w odstępach rocznych oraz wzrostu wartości energii w odstępach rocznych, a także o wartości podatku akcyzowego
 • wprowadzeniu alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania – wg
  wyboru podatnika, tj.: podstawa opodatkowania to 4% przychodów (stawka podatku 10%) albo podstawa opodatkowania to 2% przychodów + koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne (stawka podatku 10%);
 • wyłączeniu z tego podatku dodatkowo :
 • podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2.000.000 euro (tj. tzw. małych podatników),
 • spółek komunalnych,
 • podatników, jeżeli większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia,
 • podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także
 • podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji

 

 • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”

Przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie (miały zacząć obowiązywać od  1 stycznia 2023 r.) miały na celu przeciwdziałanie sytuacji, w której dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika, poprzez zaliczenie określonej płatności do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy CIT, w przypadku stwierdzenia, iż wypłacane
świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, podatnik nie miałby możliwości rozpoznania
kosztów uzyskania przychodów (w wartości tego świadczenia). Przepisy te zostaną uchylone.

 

 • zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) w zakresie eliminacji podwójnego opodatkowania CFC, zbycia aktywów w trakcie roku i doprecyzowania definicji jednostki zależnej

Zmiana miałaby polegać na:

 • wprowadzeniu przepisów mających na celu eliminację podwójnego opodatkowania
  CFC w przypadku wypłaty dywidendy pomiędzy zagranicznymi jednostkami
  kontrolowanymi pozostającymi w tej samej strukturze holdingowej,
 • doprecyzowanie jednej z przesłanek konstytuujących zagraniczną jednostkę
  kontrolowaną, określonej w art. 24a ust. 3 pkt 5 ustawy CIT (tj. przesłanki dotyczącej
  wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów) w
  przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 3f ustawy CIT),
 • doprecyzowanie definicji jednostki zależnej

 

 • zmiana w podatku u źródła (WHT) (ustawa CIT i PIT):

 

poprzez uchylenie obowiązków płatników (tj. zarówno emitenta jako płatnika sensu stricto,
jak i podmiotu będącego tzw. płatnikiem technicznym) w zakresie opodatkowania u źródła
odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych)
oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania
mechanizmu pay & refund oraz uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund

 

 • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych:

W związku z tym, że na tle wskazanej instytucji istnieje wiele wątpliwości co do interpretacji przepisu ustawodawca wprowadził zmiany mające na celu wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, wobec tego,  wyłączona z kosztów uzyskania przychodów podlegać będzie kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przewyższająca:
1) kwotę 3.000.000 zł

albo
2) kwotę odpowiadającą 30% uzyskanego przez podatnika EBITDA.

 • uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi” w podatkach dochodowych:

W  tym zakresie ustawodawca uchyli przepisy art. 18f ust. 19 ustawy CIT oraz odpowiednio art. 26i ust. 19 ustawy PIT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń wynikających z ulgi na złe długi obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania.

 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH):

Tymi przepisami ustawodawca wprowadza nowy reżim podatkowy. Reżim ten umożliwia polskim spółkom holdingowym, posiadającym zarówno krajowe, jak i zagraniczne spółki zależne, skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i zysków ze zbycia udziałów i akcji. Wprowadzenie do polskich przepisów podatkowych rozwiązania, umożliwiającego skorzystanie przez spółkę holdingową z możliwości redukcji obciążeń podatkowych, ma wspierać rozwój gospodarczy Polski oraz wzmacniać jej wizerunek jako miejsca atrakcyjnego dla inwestycji.

Definicja spółki holdingowej została znacząco zmieniona poprzez wykreślenie warunku
niekorzystania ze zwolnień podatkowych z art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy CIT. Prosta spółka akcyjna będzie mogła działać również w ramach struktur holdingowych. Zostaną dokonane zmiany w definicji spółki zależnej poprzez usunięcie warunku braku (i) posiadania więcej niż 5% udziałów lub akcji w innych spółkach, (ii) posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz (iii) korzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy CIT, tj. w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji.

 • zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków:

zmiana przepisów polegać będzie na uproszczeniu procedury zwrotu podatku od
przychodów z budynków, poprzez nienakładanie obowiązku wydawania decyzji o zwrocie
podatku w przypadku braku wątpliwości co do wartości zwrotu.

 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw.
  transakcji rajowych (art. 11o ustawy CIT i art. 23za ustawy PIT):

Zostaną podniesione progi dokumentacyjne, dla transakcji bezpośrednich rajowych do 200 tys (obecnie jest 100 tys) zaś dla pośrednich transakcji rajowych towarowych i finansowych do kwoty 2 500 000 tys (obecnie jest 500 tys), dla pozostałych pośrednich – nadal będzie obowiązywał próg 500 tys złotych.

Ustawodawca doprecyzuje przepisy dotyczące weryfikacji rzeczywistego właściciela do transakcji zakupowych (obecnie nie do końca jest jasne). Dla transakcji krajowych, obowiązek dokumentacyjny w zakresie pośrednich transakcji rajowych będzie ciążył na podatniku otrzymującym należność.

Projekt wprowadza oświadczenie jako wystarczające do celów dowodowych, że dany podmiot jest rzeczywistym właścicielem należności bądź że podmiot będący rzeczywistym właścicielem należności nie jest podmiotem rajowym.

Przepisy będzie można stosować retrospektywnie (w zakresie transakcji z rajami podatkowymi).

17) doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika
urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku
składania informacji o cenach transferowych
(art. 82 §1c Ordynacji podatkowej):

Projekt wprowadza zwolnienie z obowiązku składania ORD-U w przypadku, gdy podatnik składa TPR (informację o cenach transferowych) dla transakcji krajowych. W przypadku transakcji rajowych, podatnik ma obowiązek złożenia TPR i ORD-u.

Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem przepisów wprowadzających zmiany w zakresie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji rajowych. Przepisy w tym zakresie weszłyby w życie z dniem ogłoszenia. Jest to konieczne ze względu na możliwość retroaktywnego skorzystania z nowych, korzystniejszych rozwiązań przez podmioty, które mają obowiązek raportowania w terminie do końca 2022 roku. Wejście w życie tych przepisów w dniu 1 stycznia 2023 roku pozbawiłoby te podmioty możliwości zastosowania korzystniejszych dla  nich rozwiązań.

Problem podatkowy? Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.