Co zmieni się od 2019 r. w opodatkowaniu zbycia nieruchomości otrzymanych w spadku. – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Co zmieni się od 2019 r. w opodatkowaniu zbycia nieruchomości otrzymanych w spadku.

Dokonałem działu spadku ze spłatą czy oznacza, że zbyłem nieruchomość?
23 grudnia, 2018
PCC od umowy pożyczki w 2019 r. wyniesie tylko 0,5%
27 grudnia, 2018
Show all

Co zmieni się od 2019 r. w opodatkowaniu zbycia nieruchomości otrzymanych w spadku.

Od 2019 r. ulegają zmianie i to na korzyść spadkobierców przepisy regulujące zasady opodatkowania związane ze sprzedażą nieruchomości nabytych w drodze spadku.

Zmiany przepisów zostaną wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2018 r. r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Pierwsza korzystna zmiana to data od której liczony będzie pięcioletni okres posiadania nieruchomości nabytej w spadku. Obecnie liczony jest on od końca roku w którym nastąpiło nabycie jej przed spadkobiercę, czyli od końca roku nabycia spadku. Ustawodawca do ustawy o PIT wprowadził m.in. w art. 10 ust. 5, który brzmi: „W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o który mowa w tym przepisie, się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.” Z powyższej regulacji wynika, że okres 5 lat liczony będzie nie od roku otwarcia spadku ale od końca roku nabycia tej nieruchomości przez spadkodawcę.

Drugą istotną korzystną zmianą jest możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku kosztów jakie poniósł spadkobierca na jej nabycie lub wytworzenie. Obecnie spadkobierca ma możliwość rozpoznania tylko wydatków, które on sam poniósł oraz kwoty zapłaconego podatku od spadków. Co istotne, spadkobierca uwzględni tez długi spadkowe uregulowane za spadkodawcę, nawet gdy dokona tego z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Ustawodawca znowelizował art. 22 ust. 6d ustawy o PIT poprzez dodanie: „Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, nabytych w drodze spadku zalicza się również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika. Przez ciężary spadkowe, o których mowa w zdaniu drugim, rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c.”

Trzecią korzystną zmianą jest wyeliminowanie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych, że nabycie lub zbycie nieruchomości w wyniku działu spadku do kwoty odpowiadającej udziałowi w spadku nie stanowi odpłatnego zbycia podlegającego opodatkowaniu. Wprowadzona jest ona poprzez dodanie ust. 7 w art. 10 ustawy o PIT.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym naszej Kancelarii – www.kdppietrusinski.pl

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.