AMORTYZACJI LOKALI MIESZKALNYCH NIE BĘDZIE – KIS NIEUGIĘTY – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

AMORTYZACJI LOKALI MIESZKALNYCH NIE BĘDZIE – KIS NIEUGIĘTY

UMORZONA KARA UMOWNA STANOWI PRZYCHÓD PODATKOWY PO STRONIE DŁUŻNIKA
31 sierpnia, 2023
Czas nas zmiany w Nowym Roku – rozważ nową formę prowadzenia działalności gospodarczej
2 stycznia, 2024
Show all

AMORTYZACJI LOKALI MIESZKALNYCH NIE BĘDZIE – KIS NIEUGIĘTY

Autor: Agnieszka Zachorska, starszy konsultant podatkowy

„Gra się do końca – taki świat….  – jak śpiewa De Mono w jednym ze swoich utworów.

Chodzi o podatnika, dla którego jeszcze w dniu 28 grudnia 2023 r. Dyrektor KIS wydał odmowną interpretację prawa podatkowego dotykającą problematyki amortyzacji lokali mieszkalnych zakupionych w 2022 roku.

Podatnik w wydanej interpretacji podnosił argumentację praw nabytych a także powołał się na wyrok WSA w Łodzi z 27 czerwca 2023 r., sygn. akt I SA/Łd 258/23, w którym Sąd, opowiadając się za rozproszoną kontrolą konstytucyjności prawa, stwierdził, że przepis pkt 2a dodany do art. 16c u.p.d.o.p. z mocą od 1 stycznia 2022 r. wykluczający odtąd możliwość amortyzacji budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z dopuszczalnością – na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy nowelizującej – amortyzacji takich budynków i lokali nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r. tylko  do 31 grudnia 2022 r. – należy ocenić jednoznacznie jako niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą ochrony praw nabytych i interesów w toku.

Organ wskazał w wydanej interpretacji, że amortyzacja lokali mieszkalnych została wyeliminowana z dniem 1 stycznia 2022 r. (z możliwością dokonania amortyzacja do końca 2022 r. w stosunku do lokali zakupionych przez datą wejścia w życie nowych przepisów) a kontrola norm prawa,  której istota polega na orzekaniu o hierarchicznej (pionowej) zgodności aktów normatywnych (norm prawnych) niższego rzędu z aktami normatywnymi (normami prawnymi) wyższego rzędu i na eliminowaniu tych pierwszych z systemu obowiązującego prawa w razie stwierdzenia braku zgodności, należy natomiast do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego.

Jak widać na podstawie wskazanej interpretacji (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.912.2023.1.MW), że podatnicy walczą do końca o swoje prawa. W tej sytuacji droga nie jest zamknięta, albowiem podatnik ma możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego i zawalczenie do końca w drodze postępowania sądowego.

Masz wątpliwości do swoich rozliczeń podatkowych? Warto nawiązać kontakt z doradcą podatkowym.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.