VAT: Czy faktura wystawiona ponad 30 dni przed transakcją to „pusta faktura”? – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

VAT: Czy faktura wystawiona ponad 30 dni przed transakcją to „pusta faktura”?

VAT: Jaki kurs waluty na fakturze korygującej?
1 marca, 2019
Jak skorygować fakturę wystawioną 6 lat temu?
16 czerwca, 2019
Show all

VAT: Czy faktura wystawiona ponad 30 dni przed transakcją to „pusta faktura”?

W praktyce gospodarczej bardzo często wielu z przedsiębiorców spotyka się z sytuacja kiedy musi wystawić fakturę VAT dokumentującą przyszłą sprzedaż.

Jak wynika z ustawy o VAT, a dokładnie z art.  106i ust. 7 tej ustawy faktury nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30 dni przed:

  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
  • otrzymaniem, przed dokonaniem  dostawy lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Jak wynika z powyższego  przepisu,  pojawia nam się magiczne 30 dni. W sytuacji kiedy okres ten zostanie dochowany, tak wystawiona faktura nie rodzi dla jej wystawcy żadnych negatywnych konsekwencji. Problem pojawia się kiedy dostarczymy towar lub wykonamy usługę na przykład 35 dnia od dnia wystawienia faktury.

Organy podatkowe w tej sytuacji konsekwentnie twierdzą, że w takim przypadku mamy do czynienia z tzw. pustą fakturą. I podatnik winien przed upływem trzydziestego dnia wystawić fakturę korygującą do zera oraz następnie wystawić kolejna fakturę. Jeśli podatnik nie wystawi faktury korygującej do faktury zbyt wcześnie wystawionej, to zdaniem organów podatkowych, faktura ta jest tzw. „pustą fakturą” i rodzi obowiązek zapłaty podatku VAT w niej wykazanego oraz ponownego wykazania podatku od transakcji dostawy towarów lub wykonania usługi.

Przykładem takiego podejścia organów podatkowych jest przykładowo interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 września 2018 r. nr 0112-KDIL4.4012.337.2018.2.TKU. Organ interpretacyjny stwierdził m.in. „Zatem po upływie 30 dni od wystawienia faktury (na niezrealizowaną w tym czasie usługę, czy zaliczkę) należałoby skorygować fakturę w zakresie podstawy opodatkowania i kwoty podatku.  W sytuacji natomiast, gdy Wnioskodawca nie skoryguje faktury wystawionej z naruszeniem art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy, wówczas jest zobowiązany do zapłaty wykazanego w niej podatku (stosownie do art. 108 ust. 1 ustawy) w terminie wynikającym z art. 103 ust. 1 ustawy.

Stanowisko prezentowane przez organy podatkowe zaczyna być kwestionowane przez sądy administracyjne. Jako przykład można podać wyrok WSA w Rzeszowie  z dnia 24 stycznia 2019 r. sygn. akt I SA/Rz 1130/18.  Jest to na chwilę obecną orzeczenie nieprawomocne.  Odnosi się ono ponadto do wystawienia przedwcześnie faktury zaliczkowej, jednak należy mieć nadzieję, że argumentacja tam użyta zostanie wykorzystana również przy orzekaniu w sprawach związanych z dostawą towarów czy świadczeniem usług.

W wyroku tym skład orzekający wskazał, że „Skoro w okolicznościach nakreślonych we wniosku faktura zaliczkowa odnosi się do rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, które podlegają opodatkowaniu, to samo jej wystawienie w sposób niezgodny z przepisami (przedwcześnie) nie rodzi obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Takiej przedwcześnie wystawionej faktury nie można więc uznać za „pustą”, to jest oderwaną od realnych zdarzeń gospodarczych, przy której obowiązek zapłaty podatku wiąże się z samym tylko faktem wystawienia faktury.

Sąd stwierdził ponadto, że sytuacja przedwcześnie wystawionej faktury jest odmienna od tej, którą reguluje swoim zakresem art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, gdzie już w momencie wystawienia faktury VAT ze wskazanym w niej podatkiem VAT jej wystawca zdaje sobie sprawę, że dokumentuje zdarzenie, które bądź to nie podlega opodatkowaniu lub które nie zaistniało w rzeczywistości. Zdaniem Sądu przepis ten dotyczy sytuacji, w których kwota podatku wynika jedynie z samego faktu wystawienia faktury, a więc gdy dana czynność nie zaistniała w rzeczywistości, nie jest objęta opodatkowaniem bądź podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Pamiętać jednak należy, że wyżej przywołany wyrok jest w dalszym ciągu nieprawomocny i nie wiadomo jakie stanowisko zajmie NSA. Temat będzie przez nas obserwowany i na bieżąco będziemy informować o stanowisku sądów administracyjnych w tym temacie.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym naszej Kancelarii – www.kdppietrusinski.pl

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.