Polski Ład – podatek minimalny dotknie także najmniejsze spółki. – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Polski Ład – podatek minimalny dotknie także najmniejsze spółki.

Wydatki na kask i odzież ochronną do jazdy motocyklem stanowią koszty uzyskania przychodów.
21 lipca, 2021
Jako wydatek na własne cele mieszkaniowe rozliczysz zakup kuchenki gazowej czy mebli kuchennych
17 listopada, 2021
Show all

Polski Ład – podatek minimalny dotknie także najmniejsze spółki.

W trakcie prac nad Polskim Ładem sygnalizowano race nad podatkiem minimalnym w CIT. Miał on być odpowiedzią na nie wykazywanie podatków przez duże, głównie międzynarodowe firmy, które w wyniku różnych struktur transferowały zyski do przyjaźniejszych jurysdykcji podatkowym.

Jak się okazało by to niestety tylko pretekst do wprowadzenia kolejnego obciążenia podatkowego. Przepisy o podatku minimalnym nie zawierają żadnych wyłączeń dla MŚP. Mogą one zatem dotknąć nawet małe spółki, które okresowo nie osiągają straty.

Zgodnie z art. 24ca ust. 1 i 15 ustawy o CIT podatek minimalny wynosi 10% i dotyczy spółek mających siedzibę na terenie Polski, grup kapitałowych oraz podmiotów prowadzących na terenie Polski działalność poprzez położony w Polsce zakład, które w roku podatkowym:

1) poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2) osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%

Zatem podatkiem minimalnym będą objęte również spółki wykazujące zyskowność poniżej 1%, co często zdarza się w przypadku podmiotów handlowych.

Na potrzeby wyliczania zysku bądź straty nie bierze się jednak kosztów związanych z nabyciem lub ulepszeniem środków trwałych, również poprzez odpisy amortyzacyjne. Ustawodawca nie wskazał, że na potrzeby obliczania zyskowności ne należy uwzględniać amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, co jest konstrukcją niezrozumiałą.

Podstawa opodatkowania skonstruowana została przez ustawodawcę z dwóch elementów. Pierwszy wynosi 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym. Drugi element podstawy opodatkowania to 10% wskazanych w ustawie kategorii kosztów, głównie ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. W katalogu tym zawarto m.in. koszty finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotu powiązanego przewyższające kwotę obliczoną według wzoru analogicznego do poprzednich regulacji art. 15c ustawy o CIT, wartość odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia WniP, kosztów usług tzw. niematerialnych szczegółowo wymienionych w ustawie, gwarancji, poręczeń, opłaty za prawo do korzystania z określonych praw, przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na rzecz podmiotu powiązanego lub podmiotu z raju podatkowego w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 mln zł kwotę obliczoną według wskazanego w ustawie wzoru.

Kwotę podatku minimalnego wykazuje się w zeznaniu rocznym. Podatek minimalny można odliczyć od podatku wyliczonego według zasad ogólnych w kolejnych 3 latach podatkowych.

Ustawodawca wyłączył ze stosowania podatku minimalnego podatników:

  • w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;
  • będących przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c ust. 16;
  • jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
  • których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym naszej Kancelarii – www.kdppietrusinski.pl

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.