Korzystne zmiany w uldze na złe długi w VAT od 2019 r. – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Korzystne zmiany w uldze na złe długi w VAT od 2019 r.

PCC od umowy pożyczki w 2019 r. wyniesie tylko 0,5%
27 grudnia, 2018
PIT: sprzedaż mieszkania po przekształceniu ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
18 stycznia, 2019
Show all

Korzystne zmiany w uldze na złe długi w VAT od 2019 r.

Do zmian w prawie podatkowym wraz z początkiem każdego nowego roku zapewne większość z nas zdążyła się już przyzwyczaić. Natomiast zmiany na korzyść podatnika potrafią jednak zaskoczyć. A tak należy spojrzeć na nowelizację przepisów w zakresie ulgi na złe długi w podatku VAT. Przynajmniej w części w jakiej dotyczą wierzycieli.

Zmiany te wprowadza ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244).

Przypomnijmy pokrótce czym jest ulga na złe długi w VAT i kiedy możemy ją zastosować .

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to narzędzie pozwalające podatnikowi, który wyświadczył usługę lub dostarczył towar i z tego tytułu wykazał podatek VAT oraz go rozliczył w deklaracji VAT do pomniejszenia tego podatku w sytuacji kiedy jego odbiorca nie zapłacił wynagrodzenia wykazanego w fakturze. Niesolidny dłużnik jest natomiast zobowiązany do korekty podatku VAT odliczonego wynikającego z faktury, która nie została uregulowana.

W ramach ulgi na złe długi podatnik może zatem, pod pewnymi warunkami, skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. W tym zakresie przepisy się nie zmieniły.

Niezmienione zostały również podstawowe warunki jakie muszą zostać spełnione aby móc skorzystać z ulgi na zł długi i są nimi aby:

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług była dokonana na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

  2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

    • wierzyciel i dłużnik byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
    • dłużnik nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Zmianie, i to na korzyść, uległy natomiast regulacje dotyczące tego kiedy zgodnie z przepisami następuje uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności. Ustawodawca postanowił skrócić ze 150 dni do 90 dni okres, którego upływ liczony od daty płatności wskazanej na fakturze uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności. Jest to zmiana korzystna, pozwalająca podatnikowi wcześniej odzyskać podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego, który nie został uregulowany przez nabywcę.

Analogiczne zmiany w zakresie ulgi na złe długi zostały również wprowadzone po stronie dłużników. Ustawodawca wszystkie terminy w tym zakresie skrócił ze 150 do 90 dni.

I tak, dłużnicy są zobowiązani w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z otrzymanej faktury w terminie do 90 dni od daty płatności wskazanej w fakturze, do korekty wcześniej odliczonego podatku VAT wynikającego z tej faktury. Podobnie jak poprzednio obowiązek korekty podatku odliczonego nie wystąpi jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. Podobnie zresztą jak w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, przepisy znowelizowane stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność została, uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 r.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym naszej Kancelarii – www.kdppietrusinski.pl

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.