TAX ALERT – zbliża się termin obowiązku informacyjnego dla spółek nieruchomościowych – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

TAX ALERT – zbliża się termin obowiązku informacyjnego dla spółek nieruchomościowych

Urzędy skarbowe od 1 lipca 2022 r. uzyskają „tylnymi drzwiami” dostęp do naszych kont bankowych
13 marca, 2022
NSA – wartość goodwill nie podlega opodatkowaniu PCC
17 marca, 2022
Show all

TAX ALERT – zbliża się termin obowiązku informacyjnego dla spółek nieruchomościowych

Czego dotyczy alert?

Na mocy art. 27 ust. 1e ustawy o CIT/ art. 45 ust. 3f ustawy o PIT w 2022 r. pierwszy raz powstał obowiązek składania informacji przez spółki nieruchomościowe i jej wspólników. Obowiązek ten należy wykonać do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku spółki nieruchomościowej (czyli w większości przypadków do końca marca 2022 r.) na formularzu, którego do chwili obecnej Ministerstwo Finansów jeszcze nie udostępniło i prawdopodobnie trzeba będzie dokonać zgłoszenia według własnego opracowania.

Jaka spółka jest spółką nieruchomościową?

Jest to podmiot (warunki muszą być spełnione łącznie):

  • inny niż osoba fizyczna,
  • obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości,
  • w którym na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości,
  • wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy
  • w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

W przypadku spółek rozpoczynających działalność warunki te są inne. W takim przypadku bada się czy na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego

Informacyjnie wskazuję, że spółka prowadząca hotel nie jest spółką nieruchomościową, gdyż świadczy ona usługi hotelowe (krótkotrwałego zakwaterowania) a nie usługi najmu czy dzierżawy.

Jakie są obowiązki informacyjne spółki nieruchomościowej i jej wspólników

Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, informację:

  • o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw – w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,
  • o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze – w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych

– według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Oczywiście spółki nieruchomościowe mają więcej obowiązków niż tylko ww. obowiązek informacyjny.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji związanych ze spółką nieruchomościową, masz inne wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów podatkowych lub organ podatkowy wszczął kontrolę podatkową, to zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym Kancelarii Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.