Stawka VAT na wynajem mieszkania firmie w celu dalszego najmu. – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Stawka VAT na wynajem mieszkania firmie w celu dalszego najmu.

Czy owoce, pizza i inne przekąski dla zleceniobiorcy stanowią koszty?
28 listopada, 2021
Polski Ład: spłata kredytu na zbywane mieszkanie będzie wydatkiem mieszkaniowym.
12 grudnia, 2021
Show all

Stawka VAT na wynajem mieszkania firmie w celu dalszego najmu.

Bardzo często osoby posiadające mieszkania wynajmują je firmom, które dalej je podnajmują np. swoim pracownikom lub po prostu jest to ich sposób na biznes.

W takim sytuacjach powstawały wątpliwości co do charakteru wynajmowania/wydzierżawiania dokonywanego przez właściciela nieruchomości na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – w kontekście warunku zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, tj. wyłącznie celu mieszkaniowego tego świadczenia lub wykonywania takich czynności na rzecz społecznych agencji najmu. Rodziło to pytanie czy taki model wynajmu pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z VAT z uwagi na najem na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Przez dość długi okres czasu organy interpretacyjne w wydawanych interpretacjach stały na stanowisku, że liczy się finalny cel wykorzystania nieruchomości i zwolnienie z VAT przysługuje zarówno właścicielowi nieruchomości, jak i firmie która oddaje mieszkanie w dalszy najem. Pozwalały tym samym na stosowanie zwolnienia niejako kaskadowo. Sądy administracyjne prezentowały co do zasady stanowisko odmienne uznając, że jest to zwolnienie o charakterze celowym i to bezpośrednio najemca (firma oddająca w dalszy najem) powinna realizować cel mieszkaniowy, co z natury rzeczy jest wykluczone. Przykładowo NSA w wyroku z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1182/16 cyt. „Z treści powołanego wyżej przepisu jednoznacznie wynika, że zwolniona z opodatkowania jest usługa najmu „wyłącznie na cele mieszkaniowe”. Oznacza to, że z punktu widzenia zastosowania tego zwolnienia istotny jest sposób wykorzystywania nieruchomości przez najemcę (usługobiorcę), a zatem to najemca w wynajmowanym lokalu powinien realizować własne cele mieszkaniowe. Jedynie bowiem w takim przypadku uprawnione będzie stwierdzenie, że wynajmujący (usługobiorca) wynajął nieruchomość „wyłącznie na cele mieszkaniowe”

W związku z rozbieżnościami stanowiska organów i sądów administracyjnych, Minister Finansów wydał w dniu 8 października 2021 r. interpretację ogólną o nr PT1.8101.1.2021, w której uznał stanowisko sądów administracyjnych za prawidłowe.

W tym momencie nie ma już wątpliwości, że usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż nie jest spełniony warunek dotyczący realizacji celu mieszkaniowego nabywcy świadczenia (podmiotu gospodarczego).

Zwolnieniem od podatku jest natomiast objęta usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym naszej Kancelarii – www.kdppietrusinski.pl

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu