Regulamin udzielania Konsultacji podatkowych – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Regulamin Konsultacji podatkowych.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Kancelaria Pietrusiński Spółka Komandytowa świadczy odpłatne usługi zlecane poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Kancelarii lub na adres mailowy w domenie kdppietrusinski.pl.

§ 2

Ilekroć w umowie jest mowa o:

 1. Kancelarii oznacza to Kancelarię Pietrusiński Spółka Komandytowa a z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. K.I. Gałczyńskiego 42/1, NIP 9562372734.

 2. Regulaminie oznacza to niniejszy regulamin udzielania porad podatkowych online.

 3. Kliencie oznacza to osobę przesyłającą pytanie za pośrednictwem formularza porad podatkowych online umieszczonego na stronie internetowej www.kdppietrusinski.pl lub na adres mailowy w domenie kdppietrusinski.pl lub w każdy inny sposób.

 4. Konsumencie oznacza to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Serwisie oznacza to stronę internetową znajdująca się pod adresem www.kdppietrusinski.pl.

 6. Usłudze oznacza usługę polegającą na spotkaniu z klientem online lub w siedzibie Kancelarii lub poprzez wysłanie odpowiedzi mailowej bądź odpowiedzi udzielonej telefonicznie w związku z doradztwem podatkowym w podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, opodatkowanie z uwzględnieniem umów o podwójnym. W ramach Usługi nie są udzielane porady związane z prowadzonymi kontrolami podatkowymi, kontrolami celno-skarbowymi, postępowaniami podatkowymi oraz czynnościami sprawdzającymi, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 3

 1. Kancelaria Pietrusiński i/lub osoby wykonujące z jej ramienia Usługi posiada ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

 2. Osoby wykonujące Usługi obowiązuje zasada poufności. Oznacza to, że wszelkie informacje zamieszczone w formularzu znajdującym się na stronie internetowej zostaną zachowane w tajemnicy zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 41 poz. 214 z późn. zm.).

§ 4

 1. Usługi są świadczone przez Kancelarię w siedzibie Kancelarii, poprzez wysłanie informacji mailowej, online za pomocą komunikatorów lub telefonicznie.

 2. Warunkiem korzystania z usługi jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

 3. Do skorzystania z usługi niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej.

§ 5

Zlecenie przez Klienta usługi jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją Regulaminu przez Klienta.

§ 6

 1. Kancelaria najpóźniej w terminie 24 godzin od otrzymania zlecenia przedstawi Klientowi propozycję co do daty wykonania Usługi wraz ze sposobem i terminem płatności wynagrodzenia, pod warunkiem że zlecenie dotrze do Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8.00 – 20.00, w przeciwnym wypadku termin 24 godzin rozpoczyna swój bieg o godz. 8.00 najbliższego kolejnego dnia powszedniego.

 2. Propozycja daty wykonania Usługi zostanie przedstawiona drogą elektroniczną lub telefoniczną, na co Klient wyraża zgodę.

 3. Warunkiem realizacji Usługi jest otrzymanie zapłaty z góry za realizację Usługi, chyba że strony postanowią inaczej.

 4. Kancelaria pozostaje związana ofertą do 12 godzin przed umówioną godziną Usługi. W przypadku braku dokonania w tym terminie wpłaty przez Klienta uważa się, że Klient ofertę odrzucił. Za wpłatę wynagrodzenia uważa się datę zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii.

 5. Po dokonaniu zapłaty Klient otrzyma potwierdzenie jej dokonania wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy.

 6. JW przypadku zlecenia wykonania Usługi i przedstawienia zagadnienia nie wchodzącego w zakres Usługi, w szczególności innego niż wskazany w definicji Usługi, Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty. Opłata należna jest za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usługi.

 7. W przypadku realizacji kolejnych zleceń od tego samego Klienta, Kancelaria może wykonać usługę na warunkach wcześniej uzgodnionych. Za każdym razem przyjmuje się, że Klient otrzymał niniejszy regulamin, zapoznał się z nim oraz go akceptuje.

§ 7

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny z zastrzeżeniem ust. 6.

 2. Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Kancelarię przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 3. Jeżeli Kancelaria wykona Usługę Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 4. Stosownie do art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta, konsument, który odstępuje od Umowy przed wykonaniem Usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Kancelarię do chwili odstąpienia od umowy tj. pracę wykonaną przez doradcę podatkowego,  proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

§ 8

 1. Kancelaria wystawi fakturę VAT  w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia za usługę na rachunku bankowym Kancelarii.

 2. Klient wyraża zgodę na wystawienie oraz wysłanie faktury w formie elektronicznej na adres poczty internetowej wskazany w formularzu lub znany Kancelarii.

§ 9

 1. Kancelaria ma prawo odmówić wykonania Usługi z uwagi na treść zadanego pytania lub stanu faktycznego naruszającą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej.

 2. Kancelaria ma prawo odmówić wykonania Usługi w przypadku braku dostatecznej wiedzy prawnej lub kwalifikacji do udzielenia porady prawnej zleconej przez Klienta.

 3. W sytuacji niemożności świadczenia usługi Kancelaria niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje zwrotu wpłaconego wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty poinformowania Klienta o niemożności świadczenia Usługi na rachunek, z którego wynagrodzenie zostało przekazane bądź w terminie 3 dni od podania przez Klienta numeru rachunku bankowego, na który zwrot wynagrodzenia ma być dokonany.

 4. Kancelaria zastrzega sobie możliwość świadczenia usług przez podmioty współpracujące z Kancelarią.

§ 10

 1. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji usługi wątpliwości prawnych, bądź ryzyka wystąpienia istotnych konsekwencji prawnych zależnych od zdarzeń Kancelaria może zaproponować Klientowi za dodatkowym wynagrodzeniem rozszerzenie wykonania usługi o treści nieobjęte pytaniem.

 2.  W przypadku rezygnacji Klienta z rozszerzenia zakresu Usługi, uważa się ją za kompletnie zrealizowaną w zakresie wyznaczonym przez treść pytania.

§ 11

 1. W przypadku zastrzeżeń do wykonania Usługi Klient, w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa ta została lub miała zostać wykonana, może zgłosić pisemną reklamację na adres Kancelarii wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

 2. Kancelaria rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania informując o wyniku postępowania Klienta i wskazując uzasadnienie rozstrzygnięcia.

 3. W razie uwzględnienia reklamacji Kancelaria, w terminie 7 dni od dnia jej uwzględnienia, dokonuje zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w części lub w całości.

 4. Podstawą reklamacji nie mogą być wskazanie w udzielonej poradzie podatkowej, że:

         a) konieczne jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.

        b) na skutek rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Klienta.

§ 12

 1. Odpowiedzialność Kancelarii zostaje ograniczona do kwoty 60.000 zł.

 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta powstałą w wyniku nieudzielenia przez Klienta niezbędnych informacji lub niedostarczenia niezbędnej dokumentacji, albo udzielenia i dostarczenia nieprawdziwych lub niekompletnych informacji lub dokumentacji.

§ 13

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

 2. Wszelkie spory wynikłe przy wykonywaniu Umowy oraz związane z realizacją Usług będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.

§ 14

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 2 grudnia 2022 r. roku i ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych na jego podstawie po tej dacie.

 2. Kancelarii zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.