Umowa stała obsługa podatkowa – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Umowa o świadczenie pomocy prawnej

 

zawarta dnia ________________ roku, w Toruniu (zwana dalej „Umową”), pomiędzy:

______________________, ul. _________________, NIP _____________, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _______________ reprezentowaną przez

……………………………………….. – ……………………………………………………

zwaną dalej  „Zleceniodawcą

a

Kancelarią Pietrusińskim Spółka Komandytowa z siedzibą ul. K.I. Gałczyńskiego 42 lok. nr 1, 87-100 Toruń,  NIP 9562372734, wpisana Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu, KRS 0000938978.

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

Zleceniodawca i Zleceniobiorca zwani są dalej łącznie „Stronami”.

Strony postanawiają, co następuje:

 

 • 1. Przedmiot umowy oraz ogólne zasady świadczenia usługi
 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie od _____________ r. stałej obsługi podatkowej polegającej na bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowym, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną przez Zleceniodawcę działalnością gospodarczą.
 2. Stała obsługa podatkowa oznacza:
 • udzielanie porad, konsultacji i opinii podatkowych, opiniowanie projektów pism, dokumentów, a także wzorów umów w sprawach pozostających w związku z prowadzoną przez Zleceniodawcę działalnością gospodarczą, przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji,
 • pełnienie funkcji pełnomocnika ogólnego w rozumieniu ordynacji podatkowej,
 • udział w spotkaniach z kontrahentami jeśli będzie to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego planowanych i prowadzonych transakcji gospodarczych.

3. Stała obsługa podatkowa nie obejmuje projektów specjalnych, takich jak reprezentacja w istotnych kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych, reprezentacja przed WSA/NSA w istotnych sporach, a także usług podobnych. Wynagrodzenie za te usługi będzie uzgadniane odrębnie.

4. Zleceniobiorca może świadczyć usługę przy wykorzystaniu podmiotów współpracujących.

5. Zleceniobiorca obowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z zasadami etyki doradców podatkowych oraz starannością obowiązującą osoby zawodowo trudniące się prowadzeniem spraw przed urzędami i sądami.

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zleceniodawcy na czynności, które powodują, że dalsze prowadzenie ewentualnego sporu jest niecelowe lub niemożliwe. O ile to będzie możliwe zgoda powinna mieć formę pisemną.

7. Zleceniodawca zobowiązuję się wydać Zleceniobiorcy wszelkie posiadane dokumenty niezbędne dla prowadzenie sporu, o którym mowa w ust. 1.

8. Umowa ma charakter umów starannego działania.

9. Zleceniobiorca posiada obowiązkowe ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu usług doradztwa podatkowego.

10. Odpowiedzialność z tytułu wykonywania umowy ograniczona zostaje do wysokości 60.000 zł. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej jak i odpowiedzialności z tytułu zobowiązań pozaumownych, np. deliktowej.

11. W ramach usługi Zleceniodawca może zlecać Zleceniobiorcy zadania o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej Umowy.

12. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługę od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godz. 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielać porad i konsultacji, o których mowa w § 1 pkt 2 Umowy, w uzgodnionej formie, w  ciągu  72  godzin  od  otrzymania  zapytania  Zleceniodawcy  i  przedstawienia  przez  niego wszelkich dokumentów i informacji, jakie zdaniem Zleceniobiorcy są niezbędne zarówno dla prawidłowego wykonania zlecenia.

14. Obowiązki Zleceniobiorcy wykonywane będą w jego siedzibie, siedzibie Zleceniodawcy oraz w każdym innym miejscu, które jest przeznaczone do realizacji konkretnych zadań, a także drogą elektroniczną.

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

 1. Zleceniodawca za świadczenie usług przez Zleceniobiorcę zobowiązany jest zapłacić umówione wynagrodzenie.
 2. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia pomocy prawnej o której mowa w 1 otrzyma wynagrodzenie w wysokości ________ zł netto (słownie: ______złotych netto), w ramach którego Zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia stałej obsługi podatkowej w wymiarze do _______ godzin miesięcznie. Niewykorzystane godziny świadczenia usług mogą zostać wykorzystane w okresie dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zapotrzebowania na usługi Zleceniobiorcy w wymiarze przekraczającym _______ godziny w danym miesiącu po uwzględnieniu godzin niewykorzystanych o których mowa w pkt 2, za każdą następną godzinę powyżej przysługującego limitu godzin strony ustalają wynagrodzenie w kwocie _______ zł netto (słownie: ________ złotych netto) za godzinę usługi.
 4. Wynagrodzenie określone w pkt 2 oraz pkt 3 począwszy od stycznia 2023 r. powiększane będzie corocznie (tj. pierwsza waloryzacja nastąpi w styczniu 2023 r.) o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa GUS. W przypadku gdy wzrost będzie miał wartość ujemną przyjmuje się, że wynosi 0%. Waloryzacja wynagrodzenie w oparciu o ww. zasady nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.
 5. W razie wyjazdu poza siedzibę Zleceniobiorcy do czasu pracy wlicza się również faktyczny czas dojazdu.
 6. Do wynagrodzenia Zleceniobiorcy zostają doliczone uzasadnione dodatkowe koszty świadczenia pomocy prawnej, obejmujące w szczególności koszty delegacji poza siedzibę Zleceniobiorcy, koszty tłumaczeń zwykłych i przysięgłych związanych ze sprawami oraz sporządzania ewentualnych ekspertyz przez podmioty trzecie. Strony ustalają, że w przypadku wyjazdu poza miasto siedziby Zleceniobiorcy, do kalkulacji wynagrodzenia zostanie przyjęta stawka 0,90 zł netto za km.
 7. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy w każdym przypadku powiększone będzie o należny podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa.
 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów świadczenia pomocy prawnej o których mowa w pkt 5. Brak zgody wyrażony musi być na piśmie.
 9. Zleceniobiorca, w przypadku świadczenia usług ponad ustalony limit ______ godzin miesięcznie, przedstawiał będzie Zleceniodawcy zestawienie przepracowanych godzin oraz poniesionych kosztów dodatkowych za każdy zakończony miesiąc kalendarzowy.
 10. Faktura z tytułu świadczenia usługi wystawiana będzie w ostatnim dniu roboczym danego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem pkt 11. Należne wynagrodzenie Zleceniodawca zobowiązuje się wpłacić na rachunek wskazany w fakturze w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 11. Faktura za świadczenie usług za pierwszy miesiąc wystawiona zostanie pierwszego dnia świadczenia usługi z terminem płatności 3 dni.
 12. W razie niezapłacenia wynagrodzenia w umówionym terminie Zleceniobiorca ma prawo odmówić świadczenia usług do czasu zapłaty, przy czym w pierwszym miesiącu świadczenie to zostanie zawieszone do dnia uregulowania należności.
 13. Zleceniodawca zawierając umowę upoważnia Zleceniobiorcę do przekazywania faktur VAT drogą elektroniczną.
 14. Zleceniodawca jest zobowiązany pokrywać wszystkie koszty urzędowe związane ze sprawami powierzonymi Zleceniobiorcy do obsługi prawnej.

 3. Dokumenty i informacje

 1. Zleceniodawca jest zobowiązany do współdziałania z Zleceniobiorcą w świadczeniu przez niego usług, przede wszystkim Zleceniodawca powinien bezzwłocznie przekazywać wszystkie informacje dotyczące sprawy, a także udostępniać dokumentację.
 2. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do weryfikacji jakichkolwiek informacji otrzymanych od Zleceniodawcy, a i świadcząc usługi Zleceniobiorca bazuje na tych informacjach z pełnym zaufaniem do Zleceniodawcy.
 3. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie współdziała z Zleceniobiorcą, w szczególności nie udziela niezbędnych informacji, nie przekazuje dokumentów lub istnieją trudności z kontaktem, Zleceniobiorca zwolniony jest z obowiązku świadczenia usług. W takiej sytuacji Zleceniobiorca może rozwiązać Umowę bez jej wypowiedzenia, zachowując prawo do wynagrodzenia wynikającego z Umowy.
 4. Zleceniodawca ma prawo otrzymywać kopie wszystkich dokumentów sporządzonych przez Zleceniobiorcą w ramach świadczonych Usług.
 5. Umowa nie ma skutku umowy zobowiązującej do przeniesienia autorskich praw majątkowych (art. 64 ustawy Prawo autorskie), w szczególności Umowa nie przenosi na Zleceniodawcę prawa do wyłącznego korzystania z rezultatu świadczonych Usług.
 6. Zleceniobiorca ma prawo zniszczyć dokumenty nie zabrane przez Zleceniodawcę, a które nie będą potrzebne do celów świadczenia usług.
 7. Zleceniobiorca archiwizuje dokumenty związane ze świadczeniem usług na okres 5 lat od dnia w którym zakończono prawomocnie sprawę lub rozwiązano Umowę lub zakończono świadczenie Usługi odnośnie konkretnego zadania (udzielono porady prawnej, sporządzono opinię lub projekt umowy). Zleceniobiorca nie archiwizuje dokumentów, jeśli wydał je Zleceniodawcy i zgodnie z powyższymi zapisami.

 4. Tajemnica

Strony Umowy zachowają w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskali w związku  z wykonywaniem niniejszej Umowy.

 5. Postanowienia końcowe

 1. Umowa rozwiązuje i unieważnia wszelkie inne uzgodnienia, ustalenia, porozumienia lub umowy, niezależnie od ich formy, między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą
  w zakresie objętym jej treścią i stanowi wyłączną podstawę stosunku zlecenia objętego niniejszą Umową.
 2. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 3. Strony zobowiązują się rozwiązać ewentualne spory związane z niniejszą Umową polubownie, a w braku porozumienia poddają pod Sąd miejsca zamieszkania Zleceniobiorcy.
 4. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Strony oświadczają, iż adresy podane na wstępie niniejszej Umowy są właściwymi adresami do doręczeń. Pismo wysłane na wskazany adres uważa się za doręczone, chyba że adres uprzednio zawiadomi pisemnie nadawcę o zmianie adresu do doręczeń.
 6. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                                                                                      

Zleceniodawca                                                                                                       Zleceniobiorca

 

 

 

Klauzula RODO

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:

 

 1.  Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe:

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Kancelarią Pietrusińskim Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą ul. K.I. Gałczyńskiego 42 lok. nr 1, 87-100 Toruń,  NIP 9562372734, wpisana Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu, KRS 0000938978, adres poczty elektronicznej: sekretariat@kdppietrusinski.pl, numer telefonu: 509 515 800, zwany dalej „Administratorem” lub „Kancelarią”.

 

 1.   Inspektor ochrony danych:

U Administratora nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.

 

 1.  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie przez Kancelarię usług doradztwa podatkowego – przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów oraz wysyłanie informacji handlowych przez Administratora – podstawą przetwarzania danych jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1.  Kategorie danych osobowych:

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • imię, nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres e-mail;
 • numer (numery) telefonu;
 • Numer Pesel;
 • Numer NIP (w przypadku przedsiębiorców);
 • Numer rachunku bankowego;
 • inne dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w szczególności wykorzystywane w celu obrony jej praw w postępowaniu dowodowym lub za jej zgodą praw osób trzecich.

W każdym jednak przypadku zakres przetwarzanych danych przez Kancelarię będzie ograniczony do danych niezbędnych dla celu ich przetwarzania.

 

 1.  Możliwi odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

 • wybranemu operatorowi, przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu na zlecenie Kancelarii realizację przesyłki elektronicznej, pocztowej lub kurierskiej (np. listowej), zaadresowanej do Pani/Pana,
 • organom administracji publicznej i sądom w sprawach, w których Pani/Pan jest stroną, w wyniku wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Kancelarią,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kancelarii, m.in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami Kancelarii.

 

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

 

 1.  Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. W przypadku, gdy przetwarzanie ma za podstawę prawnie uzasadniony interes Administratora – do czasu odpadnięcia tego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu.

 

 1.  Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości email na adres email sekretariat@kdppietrusinski.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

 

 1.  Informacja o wymogu podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych każdorazowo przez Kancelarię danych osobowych niezbędnych do zawarcia lub realizacji Umowy skutkuje brakiem zawarcia tejże umowy, a w przypadku umowy już zawartej może być przyczyną jej rozwiązania.