Regulamin Podatkowy Spokój – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Regulamin usługi „Podatkowy Spokój”

Kancelaria Pietrusiński SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. K.I. Gałczyńskiego 42 lok. nr 1, 87-100 Toruń, NIP 9562372734 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005684 (dalej zwana: Kancelarią) umożliwia nabycie usługi stałej obsługi podatkowej o nazwie „Podatkowy Spokój” za pośrednictwem strony internetowej https://www.kdppietrusinski.pl/

Niniejszy regulamin określa zasady nabywania usługi stałej obsługi podatkowej o nazwie „Podatkowy Spokój” (dalej zwane: Usługą) świadczonych przez Kancelarię.

 • 1. Postanowienia Ogólne
 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku Regulamin umieszczonego na stronie https://www.kdppietrusinski.pl/, wydrukowanie lub pobranie Regulaminu w formacie pdf na swoje urządzenie.
 2. Informacja o Usługach zawierająca opis oraz cenę stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na korzystanie z Usług zgodnie z art. 71 k.c.
 3. Nabycie Usług jest możliwe tylko przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzącą działalność gospodarczą oraz posiadającą konto poczty elektronicznej (dalej: Klient).
 • 2. Zasady Zawierania Umów
  1. Kancelaria umożliwia zawieranie umów na korzystanie z Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja przez Klienta. Kancelaria umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składaniu zamówienia.
  3. Kancelaria umożliwia nabycie Usługi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta na stronie internetowej Kancelarii.
  4. Kancelaria przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  5. Klient składa zamówienie bez konieczności rejestracji (bez zakładania konta na stronie Kancelarii).
  6. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest prawidłowe i kompletne wypełnienie wszystkich danych wymaganych do realizacji zamówienia, tj. danych koniecznych do zawarcia Umowy oraz wystawienia faktury za Usługę.
  7. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a następnie przycisku „Wyślij” powoduje złożenie wiążącego zamówienia oraz jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia zawarcie Umowy.

 

 1. Kancelaria po otrzymaniu zamówienia wystawi Klientowi fakturę proforma, zawierająca kwotę wynagrodzenia wskazaną w § 4 ust. 2 i prześle ją do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Należne wynagrodzenie Klient zobowiązuje się wpłacić na rachunek wskazany w fakturze proforma w terminie 3 dni od dnia jej wystawienia. Zawarcie Umowy następuje z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty.
 2. Kancelaria jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta złożonego za pośrednictwem strony Kancelarii jeżeli zamówienie jest niepełne lub istnieją co do niego jakiekolwiek wątpliwości.
 • 3. Przedmiot umowy oraz ogólne zasady świadczenia usługi
 1. Klient zleca Kancelarii świadczenie stałej obsługi podatkowej polegającej na bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowym, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
 2. Stała obsługa podatkowa oznacza:
 3. udzielanie porad, konsultacji i opinii podatkowych, opiniowanie projektów pism, dokumentów, a także wzorów umów w sprawach pozostających w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
 4. reprezentację przed sądami i organami podatkowymi w zakresie czynności prowadzonych przez organy podatkowe i celno-skarbowe obejmujących działalność Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3.
 5. pełnienie funkcji pełnomocnika ogólnego w rozumieniu ordynacji podatkowej,
 6. udział w spotkaniach z kontrahentami jeśli będzie to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego planowanych i prowadzonych transakcji gospodarczych.
 7. Stała obsługa podatkowa nie obejmuje projektów specjalnych, takich jak reprezentacja w istotnych kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych, reprezentacja przed WSA/NSA w istotnych sporach oraz ocen transakcji o znacznej wartości (min. 3.000.000 zł), a także usług podobnych. Wynagrodzenie za te usługi będzie uzgadniane odrębnie.
 8. Kancelaria obowiązana jest świadczyć usługi zgodnie z zasadami etyki doradców podatkowych oraz starannością obowiązującą osoby zawodowo trudniące się prowadzeniem spraw przed urzędami i sądami.
 9. Kancelaria może świadczyć usługi za pomocą swoich pracowników oraz osób współpracujących.
 10. Umowa ma charakter umów starannego działania.
 11. Kancelaria lub podmioty świadczące usługi posiadają obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu usług doradztwa podatkowego.
 12. Odpowiedzialność z tytułu wykonywania umowy ograniczona zostaje do wysokości 150.000 zł. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej jak i odpowiedzialności z tytułu zobowiązań pozaumownych, np. deliktowej.
 13. W ramach usługi Klient może zlecać Kancelarii zadania o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej Umowy.
 14. Kancelaria zobowiązuje się świadczyć usługę od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godz. 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Kancelaria zobowiązuje się udzielać porad i konsultacji, o których mowa w § 1 pkt 2 Umowy, w uzgodnionej formie, w  ciągu  72  godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  od pracy, od  otrzymania  zapytania  Klienta  i  przedstawienia  przez  niego wszelkich dokumentów i informacji, jakie zdaniem Kancelarii są niezbędne zarówno dla prawidłowego wykonania zlecenia.
 16. Obowiązki Kancelarii wykonywane będą w jej siedzibie, siedzibie Klienta oraz w każdym innym miejscu, które jest przeznaczone do realizacji konkretnych zadań.

 

 • 4. Wynagrodzenie
 1. Strony ustalają roczny okres rozliczeniowy, rozpoczynający się w momencie zawarcia umowy.
 2. Kancelaria z tytułu świadczenia pomocy prawnej o której mowa w 1 otrzyma za każdy okres rozliczeniowy wynagrodzenie w wysokości 3.197 zł netto (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych netto). W ramach wynagrodzenia Kancelaria zobowiązana jest do świadczenia stałej obsługi podatkowej w wymiarze do 10 godzin w okresie rozliczeniowym. Strony ustalają, że rozliczenia będą dokonywane z dokładnością do 15 min zaokrąglanych w górę.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zapotrzebowania na usługi Kancelarii w wymiarze przekraczającym 10 godziny w danym okresie rozliczeniowym, za każdą następną godzinę powyżej przysługującego limitu godzin strony ustalają wynagrodzenie w kwocie 350 zł netto (trzysta złotych pięćdziesiąt netto) za godzinę usługi.
 4. W razie wyjazdu poza siedzibę Kancelarii do czasu pracy wlicza się również faktyczny czas dojazdu.
 5. Do wynagrodzenia Kancelarii zostają doliczone uzasadnione dodatkowe koszty świadczenia pomocy prawnej, obejmujące w szczególności koszty delegacji poza siedzibę Kancelarii, koszty tłumaczeń zwykłych i przysięgłych związanych ze sprawami oraz sporządzania ewentualnych ekspertyz przez podmioty trzecie. Strony ustalają, że w przypadku wyjazdu poza miasto siedziby Kancelarii, do kalkulacji wynagrodzenia zostanie przyjęta stawka 1,00 zł netto za km.
 6. Wynagrodzenie Kancelarii w każdym przypadku powiększone będzie o należny podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa.
 7. Kancelaria zobowiązany jest uzyskać zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów świadczenia pomocy prawnej o których mowa w pkt 5. Brak zgody wyrażony musi być na piśmie.
 8. Kancelaria, w przypadku świadczenia usług ponad ustalony limit 10 godzin w okresie rozliczeniowym, przedstawi Zleceniodawcy zestawienie przepracowanych godzin oraz poniesionych kosztów dodatkowych za każdy zakończony okres rozliczeniowy.
 9. Faktura z tytułu świadczenia usługi, z zastrzeżeniem pkt 10, wystawiana będzie do 10 dnia danego okresu rozliczeniowego, jednakże nie wcześniej niż po opłaceniu przez klienta faktury proforma.
 10. Faktura z tytułu świadczenia usług po przekroczeniu limitu 10 godzin w okresie rocznym wystawiana będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, w którym wyświadczono usługi po przekroczeniu limitu 10 godzin. Należne wynagrodzenie Klient zobowiązuje się wpłacić na rachunek wskazany w fakturze w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 11. W razie niezapłacenia wynagrodzenia w umówionym terminie Kancelaria ma prawo odmówić świadczenia usług do czasu zapłaty.
 12. Klient zawierając umowę upoważnia Kancelarię do przekazywania faktur VAT drogą elektroniczną.
 13. Klient jest zobowiązany pokrywać wszystkie koszty urzędowe związane ze sprawami powierzonymi Kancelarii do obsługi prawnej.
 14. W przypadku spraw sądowych realizowanych w ramach stałej obsługi podatkowej, gdy nastąpi zasądzenie zwrotu kosztów obsługi prawnej przez sąd administracyjny na rzecz Klienta, zwrot ten stanowi dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii.

 

 • 5. Dokumenty i informacje
 1. Klient jest zobowiązany do współdziałania z Kancelarią w świadczeniu przez nią usług, przede wszystkim Klient powinien bezzwłocznie przekazywać wszystkie informacje dotyczące sprawy, a także udostępniać dokumentację.
 2. Kancelaria nie jest zobowiązana do weryfikacji jakichkolwiek informacji otrzymanych od Klienta, a i świadcząc usługi Kancelaria bazuje na tych informacjach z pełnym zaufaniem do Klienta.
 3. W przypadku, gdy Klient nie współdziała z Kancelarią, w szczególności nie udziela niezbędnych informacji, nie przekazuje dokumentów lub istnieją trudności z kontaktem, Kancelaria zwolniona jest z obowiązku świadczenia usług. W takiej sytuacji Kancelaria może rozwiązać Umowę bez jej wypowiedzenia, zachowując prawo do wynagrodzenia wynikającego z Umowy.
 4. Klient ma prawo otrzymywać kopie wszystkich dokumentów sporządzonych przez Kancelarią w ramach świadczonych Usług.
 5. Umowa nie ma skutku umowy zobowiązującej do przeniesienia autorskich praw majątkowych (art. 64 ustawy Prawo autorskie), w szczególności Umowa nie przenosi na Klienta prawa do wyłącznego korzystania z rezultatu świadczonych Usług.
 6. Kancelaria ma prawo zniszczyć dokumenty nie zabrane przez Klienta, a które nie będą potrzebne do celów świadczenia usług.
 7. Kancelaria archiwizuje dokumenty związane ze świadczeniem usług na okres 5 lat od dnia w którym zakończono prawomocnie sprawę lub rozwiązano Umowę lub zakończono świadczenie Usługi odnośnie konkretnego zadania (udzielono porady prawnej, sporządzono opinię lub projekt umowy). Kancelaria nie archiwizuje dokumentów, jeśli wydała je Klientowi i zgodnie z powyższymi zapisami.

 

 • 6. Tajemnica

Strony Umowy zachowają w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskali w związku  z wykonywaniem niniejszej Umowy.

 

 • 7. Odstąpienie od umowy
  1. Klient będący osobą fizyczną może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: sekretariat@kdppietrusinski.pl. Do zachowania terminu złożenia oświadczenia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W wypadku gdy Klient zażądał od Kancelarii wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i skorzysta z Usługi przed upływem w/w okresu na odstąpienie od Umowy, a następnie Klient od Umowy odstąpi w trybie określonym powyżej, Klient zobowiązany jest do zapłaty za te Usługi na rzecz Kancelarii wynagrodzenia w wysokości ustalonej dla tej Usługi według cennika Kancelarii.

 

 • 8. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Kancelaria świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  2. a) Prezentacja oferty Usługi,
  3. b) Umożliwianie składania zamówień oraz zawierania Umowy drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  4. Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną są następujące:
 2. a) Dostęp do sieci Internet,
 3. b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów (np. Google Chrome, Internet Explorer, FireFox),
 4. c) Posiadanie konta poczty elektronicznej,
 5. d) Możliwość otwierania plików pdf.
 6. W celu zachowania bezpieczeństwa zalecane jest, aby urządzenie, w którego korzysta Klient było wyposażone w:
 7. a) Wszelkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,
 8. b) System antywirusowy,
 9. c) Skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall).

 

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec danego okresu rozliczeniowego, przy czym wypowiedzenie musi zostać doręczone minimum jeden miesiąc przed końcem okresu rozliczeniowego. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
 2. Strony zobowiązują się rozwiązać ewentualne spory związane z niniejszą Umową polubownie, a w braku porozumienia poddają pod Sąd właściwy ze względu na siedzibę Kancelarii.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Kancelaria zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2024 roku.