Regulamin udzielania porad podatkowych online

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński świadczy odpłatne usługi zlecane poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Kancelarii.

§ 2

Ilekroć w umowie jest mowa o:

 1. Kancelarii oznacza to Kancelarię Pietrusiński Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. K.I. Gałczyńskiego 42/1, NIP 9562372734, REGON 520687342, KRS 0000938978.
 2. Regulaminie oznacza to niniejszy regulamin udzielania porad podatkowych online.
 3. Kliencie oznacza to osobę przesyłającą pytanie za pośrednictwem formularza porad podatkowych online umieszczonego na stronie internetowej www.kdppietrusinski.pl.
 4. Konsumencie oznacza to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Umowie oznacza to umowę o świadczenie przez Kancelarię usługi polegającej na udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania w  zakresie: podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, opodatkowanie z uwzględnieniem umów o podwójnym opodatkowaniu.
 6. Serwisie oznacza to stronę internetową znajdująca się pod adresem www.kdppietrusinski.pl

§ 3

 1. Kancelaria wykonuje usługi pod nadzorem doradcy podatkowego..
 2. Doradcy podatkowi oraz Kancelaria posiadają ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.
 3. Kancelarię obowiązuje zasada poufności. Oznacza to, że wszelkie informacje zamieszczone w formularzu znajdującym się na stronie internetowej zostaną zachowane w tajemnicy zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 41 poz. 214 z późn. zm.).

§ 4

 1. Usługi są świadczone przez Kancelarię za pośrednictwem Serwisu, na którym znajduje się formularz, poprzez który Klient może zlecać wykonanie usługi.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
 3. Do skorzystania z usługi niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 4. Usługa świadczona będzie z adresu biuro@kdppietrusinski.pl.

§ 5

Zlecenie przez Klienta usługi za pośrednictwem Serwisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją Regulaminu przez Klienta.

§ 6

Kancelaria najpóźniej w terminie 24 godzin przedstawi Klientowi wycenę Usługi wraz ze sposobem i terminem płatności wynagrodzenia, pod warunkiem że zlecenie dotrze do Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8.00 – 20.00, w przeciwnym wypadku termin 24 godzin rozpoczyna swój bieg o godz. 8.00 najbliższego kolejnego dnia powszedniego.

§ 7

 1. Przesłana Klientowi wycena Usługi wraz z terminem jej wykonania stanowi ofertę złożoną przez Kancelarię. Przyjęciem oferty i zawarciem Umowy na zasadach określonych w przesłanej ofercie i Regulaminie jest dokonanie przez Klienta płatności za Usługę.
 2. Kancelaria pozostaje związana ofertą przez 5 dni roboczych licząc od chwili przesłania jej Klientowi. W przypadku braku dokonania w tym terminie wpłaty przez Klienta uważa się, że Klient ofertę odrzucił. Za wpłatę wynagrodzenia uważa się datę zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii.
 3. Po dokonaniu zapłaty Klient otrzyma potwierdzenie jej dokonania wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 4. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Kancelarię przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Jeżeli Kancelaria wykona usługę (tzn. prześle poradę podatkową) konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 7. Stosownie do art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta, konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści porady podatkowej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Kancelarię do chwili odstąpienia od umowy tj. pracę wykonaną przez doradcę podatkowego,  proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

§ 8

 1. Usługa realizowana jest w formie przesłania załącznika do poczty elektronicznej w formacie .pdf., wysłanej na adres wskazany przez Klienta w formularzu, w terminie 24 lub 72 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Kancelarii wpłaty tytułem wynagrodzenia za usługę, bądź przesłania skanu potwierdzenia dokonania płatności.
 2. Termin wskazany w ust. 1 może być wydłużony w przypadku szczególnie zawiłej sprawy, w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Klienta, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub w przypadku znacznego obciążenia pracą Kancelarii. Kancelaria niezwłocznie poinformuje Klienta o zmianie terminu wykonania usługi.

§ 9

 1. Kancelaria w każdym czasie ma prawo do zadawania Klientowi pytań odnośnie zakresu Usługi i w razie konieczności do wezwania Klienta do uzupełnienia pytania poprzez podanie niezbędnych danych stanu faktycznego lub przesłania dodatkowych dokumentów.
 2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 bieg terminu ulega wstrzymaniu i biegnie dalej od dnia uzupełnienia pytania przez Klienta.
 3. W przypadku braku uzupełnienia pytania przez Klienta w terminie 3 dni od wysłania przez Kancelarię informacji o konieczności uzupełnienia pytania, Usługę uważa się za zrealizowaną a Umowa ulega rozwiązaniu. Wpłacone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi i stanowi wynagrodzenie Kancelarii za analizę prawną pytania w zakresie, w jakim zostało zgłoszone przez Klienta.

§ 10

 1. Kancelaria wystawi fakturę VAT  w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia za usługę na rachunku bankowym Kancelarii.
 2. Klient upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i do wysłania faktury w formie elektronicznej na adres poczty internetowej wskazany w formularzu.

§ 11

 1. Kancelaria ma prawo odmówić wykonania Usługi z uwagi na treść zadanego pytania lub stanu faktycznego naruszającą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej.
 2. Kancelaria ma prawo odmówić wykonania Usługi w przypadku braku dostatecznej wiedzy prawnej lub kwalifikacji do udzielenia porady prawnej zleconej przez Klienta.
 3. W sytuacji niemożności świadczenia usługi Kancelaria niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje zwrotu wpłaconego wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty poinformowania Klienta o niemożności świadczenia Usługi na rachunek, z którego wynagrodzenie zostało przekazane bądź w terminie 3 dni od podania przez Klienta numeru rachunku bankowego, na który zwrot wynagrodzenia ma być dokonany.

§ 12

 1. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji usługi wątpliwości prawnych, bądź ryzyka wystąpienia istotnych konsekwencji prawnych zależnych od zdarzeń nie opisanych w treści pytania bądź nie wynikających z dołączonych dokumentów Kancelaria może zaproponować Klientowi za dodatkowym wynagrodzeniem rozszerzenie wykonania usługi o treści nieobjęte pytaniem.
 2.  W przypadku rezygnacji Klienta z rozszerzenia zakresu Usługi, uważa się ją za kompletnie zrealizowaną w zakresie wyznaczonym przez treść pytania.

§ 13

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Kancelarię w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
 2. Klient wyraża zgodę na opublikowanie treści pytania i udzielonej porady prawnej w Serwisie po dokonaniu ich anonimizacji (zmiana danych osobowych oraz takich danych jak daty, kwoty, nazwy miejsc itp.).
 3. Klientowi przysługuje prawo zastrzeżenia odmowy prawa do publikacji porady prawnej, poprzez wpisanie takiego zastrzeżenia w treści pytania bądź przesłania pisemnej prośby najpóźniej do czasu zrealizowania Usługi.

§ 14

Klientowi nie przysługuje prawo udostępniania porady, ani opinii prawnej sporządzonej przez Kancelarię bez zgody Kancelarii, z wyjątkiem właściwych dla niego organów podatkowych dla potrzeb toczącego się postępowania kontrolnego lub podatkowego.

§ 15

 1. W przypadku zastrzeżeń do wykonania Usługi Klient, w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa ta została lub miała zostać wykonana, może zgłosić pisemną reklamację na adres Kancelarii wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 2. Kancelaria rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania informując o wyniku postępowania Klienta i wskazując uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji Kancelaria, w terminie 7 dni od dnia jej uwzględnienia, dokonuje zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w części lub w całości.
 4. Podstawą reklamacji nie mogą być wskazanie w udzielonej poradzie podatkowej, że:

a) konieczne jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.

b) na skutek rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Klienta.

§ 16

 1. Odpowiedzialność Kancelarii obejmuje wyłącznie wypadki zaistniałe z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rażącego niedbalstwa ograniczona zostaje do wysokości obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego odpowiedzialnego za szkodę. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej jak i odpowiedzialności z tytułu zobowiązań pozaumownych, np. deliktowej.
 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta powstałą w wyniku nieudzielenia przez Klienta niezbędnych informacji lub niedostarczenia niezbędnej dokumentacji, albo udzielenia i dostarczenia nieprawdziwych lub niekompletnych informacji lub dokumentacji.

§ 17

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Wszelkie spory wynikłe przy wykonywaniu Umowy oraz związane z realizacją Usług będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.

§ 18

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. roku i ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych na jego podstawie po tej dacie.
 2. Kancelarii zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.